Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49362
Title: Bridging the Gap Between Energy and Climate Policies in Brazil: Policy Options to Reduce Energy-Related GHG Emissions
Other Titles: Thu hẹp khoảng cách giữa các chính sách năng lượng và khí hậu ở Brazil Sự lựa chọn chính sách để giảm phát thải GHG liên quan đến năng lượng
Authors: Viviane Romeiro, Taryn Fransen
Oswaldo Lucon
Keywords: Climate
Khí hậu
Energy
Năng lượng
Economics
Kinh tế
Abstract: Báo cáo này xem xét một loạt các mô hình dự báo cho phát thải GHG trong tương lai, xác định các cơ hội và đề xuất các hành động để hài hòa các mục tiêu chính sách năng lượng với các mục tiêu khí hậu nhằm đáp ứng nhu cầu hạn chế ngân sách carbon toàn cầu.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2015-09
Type: Báo cáo
Extent: 92 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • bridging-the-gap-energy-climate-brazil_1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.