Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49367
Title: Power sector opportunities for reducing carbon dioxide emissions: Minnesota
Other Titles: Cơ hội cho ngành năng lượng trong việc giảm phát thải carbon dioxide: Chương trình Minnesota
Authors: Michael Obeiter, Kristin Igusky
Rebecca Gasper
Keywords: Energy
Năng lượng
Carbon dioxide
Khí thải nhà kính
Greenhouse gas
Abstract: Báo cáo này đề cập nội dung về việc Tổng thống Obama đã công bố kế hoạch Khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện. Vào tháng 9 năm 2013, EPA đã giới thiệu các tiêu chuẩn khí thải cho các nhà máy điện mới.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2014-01
Type: Báo cáo
Extent: 22 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Appendix_State_Power_Sector_Reductions_6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 626,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.