Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49377
Title: Power sector opportunities for reducing carbon dioxide emissions: Wisconsin
Other Titles: Cơ hội giảm lượng khí thải carbon dioxide trong ngành điện - Chương trình: Wisconsin
Authors: Michael Obeiter, Kristin Igusky
Rebecca Gasper
Keywords: Greenhouse gas
Khí thải nhà kính
Carbon dioxide
Khí thải Carbon dioxide
Power
Năng lượng
Abstract: Báo cáo phân tích sự kiện Tổng thống Obama đã công bố Kế hoạch Khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập ô nhiễm carbon ...
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-12
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • wi_fact_sheet_summary_final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 520,54 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.