Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49389
Title: 2011 Greenhouse Gas Inventory and Sustainability Report
Other Titles: Báo cáo khí nhà kính tồn kho và bền vững năm 2011
Authors: Amanda Stevens, Laura Draucker
Keywords: Energy
Năng lượng
Greenhouse Gas
Khí nhà kính
United States
Hoa Kỳ
Report
Báo cáo
Abstract: Sáng kiến mới của Viện Tài nguyên thế giới tìm cách sắp xếp các hoạt động kinh doanh của Viện Khoa học với những sứ mệnh của mình. Sử dụng nghiên cứu và chuyên môn từ nhân viên để hướng dẫn, WRI cam kết giảm tác động đến môi trường và xã hội từ các hoạt động của mình.
Publisher: World resources institute
Issue Date: 2013-08
Type: Báo cáo
Extent: 35 trang; pdf
Method: World resources institute
Language: en
Right: World resources institute
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2011_greenhouse_gas_inventory_and_sustainability_report.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.