Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49401
Title: Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Xaykham Vannaxay
Keywords: Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp nhà nước
Đăng ký kinh doanh
Công ty cổ phần
Pháp luật về doanh nghiệp
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Abstract: Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển, phân tích các yếu tố chi phối và xác định những nội dung cơ bản của pháp luật về doanh nghiệp của nước CHDCND Lào. Khảo cứu mô hình và quy định pháp luật một số quốc gia trên thế giới, từ đó có so sánh, đánh giá nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho quá trình xây dựng pháp luật về doanh nghiệp ở Lào. Đề xuất phương hướng và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về doanh nghiệp của nước CHDCND Lào
Advisor: Trần Ngọc Dũng
Nguyễn Thị Vân Anh
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 186tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • XaykhamVannaxay - Luan an tien si.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.