Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49444
Title: Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho giảm nghèo: một số vấn để lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn Thị Thiêm, Nguyễn Phượng Lê
Đỗ Kim Chung
Keywords: Nông nghiệp
Giảm nghèo
Phát triển nông nghiệp
Chính sách giảm nghèo
Abstract: Phân tích, đánh giá về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trong giảm nghèo, các yếu tố ảnh hưởng và những bài học kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam về thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp cho giảm nghèo. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc thiết lập cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu và thực hiện chính sách phù hợp.
Issue Date: 2017-11
Type: Bài trích
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 11 (474) - Tháng 11/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7-NCKT11.17-Thuc hien chinh sach ho tro ptr nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.