Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49446
Title: Biến động giá bán lúa và thu nhập của hộ trồng lúa ở Đồng Tháp
Authors: Lê Khương Ninh
Keywords: Nông nghiệp
Nông hộ trồng lúa
Biến động giá lúa
Thu nhập hộ gia đình
Abstract: Trên cơ sở kết quả ước lượng ảnh hưởng của biến động giá bán lúa đến thu nhập của nông hộ trồng lúa ở tỉnh Đồng Tháp, bài viết đề xuất giải pháp giảm thiểu sự biến động giá bán lúa - cùng các giải pháp khác - nhằm nâng cao thu nhập cho nông hộ trồng lúa.
Issue Date: 2017-11
Type: Bài trích
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 11(474) - Tháng 11/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B10-NCKT11.17-Bien dong gia ban lua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,83 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.