Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49447
Title: Youth participation in national parliaments: 2018
Other Titles: Sự tham gia của thanh niên tại Quốc hội: 2018
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: IPU
Liên minh nghị viện thế giới
Youth
Thanh niên
National parliaments
Quốc hội
Trends across age groups
Tiêu chí về nhóm tuổi
Abstract: Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật về tỷ lệ phần trăm và giới tính của các đại biểu trong độ tuổi 30, 40 và 45, cũng như thông tin mới nhất về cơ chế đặc biệt được thiết kế để khuyến khích hoặc tăng cường sự tham gia của những người trẻ tuổi vào Quốc hội.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 59 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1. Youth participation in national parliaments 2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.