Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49448
Title: World e-Parliament Report 2018
Other Titles: Báo cáo điện tử Nghị viện thế giới 2018
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Report
Báo cáo
Technology
Công nghệ
Civil society organizations
Tổ chức xã hội dân sự
Abstract: Báo cáo được thiết kế để giúp Quốc hội khai thác sức mạnh của công nghệ mới để xây dựng thể chế tốt hơn và mạnh hơn. Báo cáo cũng hữu ích cho các tổ chức xã hội dân sự muốn xây dựng mối quan hệ trong công việc với Quốc hội; hơn một phần ba số đại biểu hiện có sự sắp xếp làm việc chính thức với các tổ chức giám sát của Quốc hội, có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự hiểu biết và tham gia của công chúng nhiều hơn.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 77 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. World e-Parliament Report 2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.