Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49454
Title: Phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch: bài học kinh nghiệm và đề xuất áp dụng cho Thái Nguyên
Authors: Phạm Thị Mai Yến
Keywords: Du lịch
Làng nghề
Làng nghề truyền thống
Du lịch làng nghề
Du lịch trải nghiệm
Marketing địa phương
Abstract: Vấn đề phát triển du lịch văn hóa trong đó khai thác làng nghề truyền thống đang là hướng đi đầy triển vọng, có lợi kép. Các tỉnh của Việt Nam đều nhận thức được lợi ích nhiều mặt của việc phát triển du lịch làng nghề, nhưng chưa tìm ra và ứng dụng hiệu quả các phương hướng, biện pháp phát triển bền vững du lịch làng nghề. Thông qua kinh nghiệm triển khai ở Nhật Bản và Thái Lan, bài viết đề xuất khung lôgic và thực thi loại hình du lịch này ở Thái Nguyên.
Issue Date: 2017-12
Type: Bài trích
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 12(475) - Tháng 12/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7-NCKT12.17-Phat trien lang nghe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.