Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49497
Title: Rủi ro và lợi ích: Tác động của di cư lao động ở Đông Nam Á - Những phát hiện chính ở Việt Nam
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Di cư lao động
Đông Nam Á
Tác động của di cư lao động
Việt Nam
ILO
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện chung giữa Chương trình Tam giác ASEAN (TRIANGLE in ASEAN) của ILO và Dự án “Giảm nghèo thông qua di cư an toàn, phát triển kỹ năng nghề và tăng cường việc làm (PROMISE)” của Tổ chức Di cư Quốc tể (IOM), phối hợp với Công ty tư vấn quản lý Rapid Asia. Những phát hiện của nghiên cứu này cho thấy mặc dù lợi ích kinh tế-xã hội của di cư lao động chưa được tối đa hóa trong khu vực ASEAN, kết quả tích cực có thể đạt được khi người lao động di cư được tạo cơ hội nâng cao kỹ năng nghề, tránh vay nợ, được nhận lương tối thiểu và tìm được việc làm sinh lợi sau khi về nước. Để hỗ trợ đạt được kết quả tích cực hơn, cần thay đổi cách tiếp cận di cư trong xây dựng chính sách. Các mục tiêu cần điều chỉnh nhằm mục đích tăng cường số lượng người lao động di cư thu được lợi ích một các toàn diện từ lao động di cư thay vì chỉ đơn giản là tăng lượng tiền kiều hồi cho quốc gia.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2018-05-30
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.