Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49507
Title: Mô hình Viện kiểm sát nhân dân cấp cao nhìn từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao hiện nay
Authors: Thái Văn Đoàn
Keywords: Viện Kiểm sát nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
Cải cách tư pháp
Tòa án nhân dân
Abstract: Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao là mô hình hoàn tọàn mới, có vai trò, vị trí rất quan trọng trong hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân. Bài viết làm rõ cơ sở lý luận và các chủ trương chính sách của Đảng, quy định của pháp luật vê việc thành Ịập, tổ chức và hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao. Từ đó nêu lên thực tiễn, kết quả hoạt động của Viện Kiêm sát nhân dân cấp cao tại Việt Nam, lấy ví dụ cụ thể từ Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để minh họa, chứng minh và khẳng định tính đúng đắn của mô hình Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao này trong cải cách tư pháp
Issue Date: 2018-3
Type: Bài trích
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 5(357) T3/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • B3-NCLP5.18-Mo hinh VKSNDCC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.