Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49530
Title: Dự án mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực ASEAN - Cấu phần của Việt Nam
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Khu vực ASEAN
Dự án mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội
Việt Nam
Abstract: Bản thông tin cung cấp thông tin khái quát, bối cảnh tại Việt Nam, mục tiêu và các hoạt động chính của dự án mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực ASEAN - Cấu phần của Việt Nam
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2017-02-16
Type: Bản thông tin
Extent: 2 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.