Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49545
Title: 5 bước đánh giá rủi ro tại nơi làm việc: Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động, người lao động và đại diện của họ.
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Nơi làm việc
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Hướng dẫn này nhằm giúp người sử dụng lao động, người lao động và người đại diện của họ đánh giá những rủi ro về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2016-01-01
Type: Báo cáo
Extent: 17 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.