Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49546
Title: Dự án nâng cao số lượng và chất lượng việc làm thông qua hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội ở Việt Nam
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Số lượng việc làm
Doanh nghiệp đa quốc gia
Lao động
Chất lượng việc làm
Việc làm
Trách nhiệm xã hội
Abstract: Bản thông tin cung cấp thông tin về tổng quan, bối cảnh, kết quả mong đợi và mục tiêu tổng quát và chiến lước của dự án nâng cao số lượng và chất lượng việc làm thông qua hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội ở Việt Nam.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2016-04-27
Type: Bản thông tin
Extent: 2 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.