Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49552
Title: Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam: Kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật tại Việt Nam 2016-2017
Authors: Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)
Keywords: Trẻ em khuyết tật
Trẻ em
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc
Người khuyết tật
Abstract: Ấn phẩm này trình bày thông tin về trẻ em khuyết tật thu thập được từ Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật 2016-2017. Cuộc Điều tra sử dụng bộ câu hỏi xác định khuyết tật trẻ em do Nhóm kỹ thuật thống kê khuyết tật Washington và UNICEF xây dựng năm 2016.
Publisher: Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)
Issue Date: 2018-11
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang; pdf
Method: Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)
Language: vi
Right: Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1. Trẻ em khuyết tật tại Việt Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.