Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49555
Title: Chương trình hoạt động vì trẻ em của UNICEF tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021
Authors: Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc
Keywords: Trẻ em
Bảo vệ trẻ em
Bạo lực
Quyền trẻ em
UNICEF
Abstract: Báo cáo này nêu rõ thông tin về chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021 với hy vọng giúp xã hội trở nên công bằng hơn, một xã hội mà thực tế về mọi trẻ em đều được hiểu một cách thấu đáo và những khoảng trống được ưu tiên giải quyết phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.
Publisher: Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang; pdf
Method: Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)
Language: vi
Right: Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.