Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49560
Title: Sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên tại một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Hỗ trợ tâm lý
Việt Nam
Sức khỏe tâm thần
Tâm lý xã hội
Thanh thiếu niên
Abstract: Báo cáo nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2018-02
Type: Báo cáo
Extent: 152 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.