Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49562
Title: Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam năm 2017
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Tình hình trẻ em
Quyền trẻ em
Việt Nam
Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Báo cáo này là một phần trong chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh/Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc/Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị. Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 được tiến hành như bước đầu tiên trong cam kết của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nỗ lực xây dựng một thành phố thân thiện với trẻ em để đảm bảo quyền của mọi trẻ em trong thành phố, và để thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2017-11
Type: Báo cáo
Extent: 184 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.