Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49563
Title: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Công tác xã hội
Cán bộ cấp cơ sở
Bảo vệ trẻ em
Việt Nam
Sức khỏe cộng đồng
Abstract: Báo cáo thực hiện nhằm để đáp ứng nhu cầu đào tạo của cán bộ, nhân viên và công tác viên xã hội cấp cơ sở về cung cấp dịch vụ cho nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số, và những người trong tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh việc xây dựng tài liệu, hai khóa tập huấn giảng viên nguồn đã được tổ chức cho hơn 100 giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề của các tỉnh/thành phố. Những giảng viên nguồn này có trách nhiệm tập huấn lại cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội cấp cơ sở. Sau 5 năm thực hiện tập huấn, tài liệu này đã được điều chỉnh và hoàn thiện để công bố trên toàn quốc.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2017-09
Type: Báo cáo
Extent: 1180 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.