Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49564
Title: Giai đoạn đầu đời rất quan trọng với mọi trẻ em
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Phát triển trẻ thơ toàn diện
Trẻ em
Bảo vệ trẻ em
Việt Nam
Abstract: Báo cáo toàn cầu mới của UNICEF về phát triển tuổi thơ ấu, cho thấy giai đoạn từ khi thụ thai tới khi trẻ đi học mở ra một cửa sổ cơ hộ quan trọng và để định hình sự phát triển của bộ não của một đứa trẻ.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2017-09
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.