Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49575
Title: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc): Tài liệu dành cho Giảng viên
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Người lao động
Xuất cảnh
Việt Nam
Đài Loan
Abstract: Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin cho người lao động trước khi ra nước ngoài làm việc về quyền và trách nhiệm của người lao động; văn hóa, chính sách và luật pháp của nước tiếp nhận lao động; các dịch vụ hỗ trợ và cơ chế giải quyết các vấn đề nảy sinh, tranh chấp; cách thức chuyển tiền về nhà và trở về, tái hòa nhập.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2016-06-01
Type: Báo cáo
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.