Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49577
Title: Công ước của Liên hợp quốc về quyền Trẻ em
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Quyền trẻ em
Công ước của Liên hợp quốc
Việt Nam
Trẻ em
Abstract: Toàn văn nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em thừa nhận rằng, ở mọi quốc gia trên thế giới, vẫn còn trẻ em sống trong các điều kiện đặc biệt khó khăn và những trẻ em đó cần nhận được sự quan tâm đặc biệt; Cân nhắc thích đáng đến tầm quan trọng của các truyền thống và giá trị văn hóa của mỗi dân tộc nhằm thúc đẩy sự bảo vệ và phát triển hài hòa của trẻ em; Thừa nhận tầm quan trọng của hợp tác quốc tế đối với việc cải thiện điều kiện sống của trẻ em ở mọi quốc gia, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 1989-11
Type: Báo cáo
Extent: 21 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16. Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 241,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.