Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49579
Title: Sự sẵn sàng cho giáo dục trẻ khuyết tật nghiên cứu tại 8 tỉnh ở Việt Nam
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Giáo dục trẻ khuyết tật
Trẻ khuyết tật
Giáo dục
Abstract: Báo cáo nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị chú trọng vào việc thi hành các chính sách hiện hành nhằm cải thiện công bằng trong tiếp cận giáo dục cũng như nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan chỉ đạo và phía các đơn vị, các cá nhân cung cấp dịch vụ giáo dục cũng như nhận thức của chính người khuyết tật về các chính sách dành cho họ.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2015-8
Type: Báo cáo
Extent: 76 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.