Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49581
Title: Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tại Điện Biên
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Dịch vụ y tế
Điện Biên
Sự hài lòng của người dân
Y tế
Chính sách xã hội
Abstract: Báo cáo khảo sát này thu thập ý kiến phản hồi và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ dịch vụ theo 7 khía cạnh bao gồm: Mức độ sẵn có của dịch vụ; Khả năng tiếp cận dịch vụ; Mức độ sử dụng dịch vụ; Chất lượng dịch vụ; Sự hài lòng đối với dịch vụ đã sử dụng; Những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng dịch vụ; Các đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2014-11
Type: Báo cáo
Extent: 91 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.