Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49600
Title: Exploring Barriers to Accessing Maternal Health and Family Planning Services in Ethnic Minority Communities in Viet Nam
Other Titles: Khám phá các rào cản khi tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe bà mẹ ở cộng đồng dân tộc thiểu số tại Viet Nam
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Barriers
Thách thức
Services
Dịch vụ
Ethnic Minority
Dân tộc thiểu số
Family Planning
Kế hoạch hóa gia đình
Abstract: Báo cáo nghiên cứu này đã được hỗ trợ và phạm vi báo cáo được phát triển bởi Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Việt Nam. Nó được thực hiện và quản lý bởi Đại học Toronto phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển Mekong. Với hy vọng rằng báo cáo này hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý chương trình, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu và nhà tài trợ trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình sức khỏe sinh sản hiệu quả để đạt được các mục tiêu cuối cùng của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở Việt Nam.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2018-04-26
Type: Báo cáo
Extent: 132 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.