Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49602
Title: Awarded essays in the essay writing competition "My parents and I"
Other Titles: Các bài tiểu luận được trao giải trong cuộc thi viết luận "Bố mẹ tôi và tôi"
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Essays
Tiểu luận
Competition
Cuộc thi
The social norm
Chuẩn mực xã hội
Older persons
Người cao tuổi
Abstract: Vào ngày quốc tế của người già tháng 10 năm 2015, UNFPA và HelpAge Internationa đã phát động một cuộc thi viết "Ông bà và tôi" nhắm vào các sinh viên ở Hà Nội. Cuộc thi không chỉ nhằm thay đổi chuẩn mực xã hội và định kiến về người già mà còn thông báo cho thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức rõ hơn về thực tế của một xã hội già cỗi và bày tỏ tình yêu và sự tôn trọng của họ với ông bà và người già. Đây là tập sách của các bài tiểu luận được trao giải của cuộc thi viết
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2016-04-29
Type: Báo cáo
Extent: 40 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: vi
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.