Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49603
Title: Info-graphic on Viet Nam Labour Force and Population Ageing
Other Titles: Bản thông tin về lực lượng lao động và mức độ lão hóa dân số Việt Nam
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Info-graphic
Bản thông tin
Labour Force
Lực lượng lao động
Population Ageing
Lão hóa dân số
Viet Nam
Abstract: Báo cáo phân tích này cung cấp dữ liệu cập nhật về lực lượng lao động và già hóa dân số tại Việt Nam. Nó cũng cung cấp dữ liệu về xu hướng dân số theo nhóm tuổi và sự tham gia của lực lượng lao động.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2016-01-21
Type: Bản thông tin
Extent: 1 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. Info-graphic on Viet Nam Labour Force and Population Ageing.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 146,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.