Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49604
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued2016-01-21-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49604-
dc.description.abstractBáo cáo ghiên cứu được thực hiện bởi Viện Chiến lược Phát triển (VIDS), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) của Việt Nam, là một phần của dự án do UNFPA tài trợ "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, 2011-2015 sử dụng thông tin dân số trong lập kế hoạch và lập trình phát triển "cho Bộ KH & ĐT trong giai đoạn 2012-2016.-
dc.format.extent2 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectPopulationvi
dc.subjectDân sốvi
dc.subjectImpact of changes in populationvi
dc.subjectẢnh hưởng của những thay đổi trong cơ cấu dân sốvi
dc.subjectEconomic growthvi
dc.subjectPhát triển kinh tếvi
dc.subjectPolicyvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.titleImpact of changes in population age structure on Viet Nam's economic growth and policy recommendationsvi
dc.title.alternativeẢnh hưởng của những thay đổi trong cơ cấu dân số đến tăng trưởng kinh tế và khuyến nghị chính sách của Việt Namvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.