Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49604
Title: Impact of changes in population age structure on Viet Nam's economic growth and policy recommendations
Other Titles: Ảnh hưởng của những thay đổi trong cơ cấu dân số đến tăng trưởng kinh tế và khuyến nghị chính sách của Việt Nam
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Population
Dân số
Impact of changes in population
Ảnh hưởng của những thay đổi trong cơ cấu dân số
Economic growth
Phát triển kinh tế
Policy
Chính sách
Abstract: Báo cáo ghiên cứu được thực hiện bởi Viện Chiến lược Phát triển (VIDS), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) của Việt Nam, là một phần của dự án do UNFPA tài trợ "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, 2011-2015 sử dụng thông tin dân số trong lập kế hoạch và lập trình phát triển "cho Bộ KH & ĐT trong giai đoạn 2012-2016.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2016-01-21
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.