Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49606
Title: Why do some women experience more violence by husbands than others?
Other Titles: Tại sao một số phụ nữ bị chồng bạo lực nhiều hơn những người khác?
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Women
Phụ nữ
Violence
Bạo lực
Domestic Violence
Bạo lực gia đình
Abstract: Vào năm 2013, UNFPA, hợp tác với GSO và MOLISA, đã ủy thác một phân tích thứ cấp dữ liệu từ Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình, được thực hiện bởi GSO vào năm 2010. Báo cáo này nên được xem như là một phần bổ sung, hoặc 'Phần 2', của báo cáo "Giữ im lặng là chết" - Kết quả từ nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Nghiên cứu dự định sẽ làm sáng tỏ thêm một số lý do tại sao trong cùng một bối cảnh văn hóa, một số phụ nữ lại phải gánh chịu nhiều bạo lực bởi chồng nhiều hơn những người khác. Sự hiểu biết này sẽ giúp chính phủ can thiệp hiệu quả hơn và phát triển các chính sách cần thiết để giải quyết VAW một cách toàn diện hơn.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2016-01-19
Type: Báo cáo
Extent: 120 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.