Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49610
Title: Study on Gender, Masculinity and Son Preference in Nepal and Vietnam
Other Titles: Nghiên cứu về giới tính và vấn đề phân biệt đối xử ở Nepal và Việt Nam
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Gender
Giới tính
Son Preference
Ưu tiên con trai
Gender equality
Bình đẳng giới
Violence
Bạo lực
Nepal
Vietnam
Abstract: Báo cáo nghiên cứu này tìm hiểu thái độ của nam giới về một loạt các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, ưu tiên con trai, mức độ và loại bạo lực, kiến thức và thái độ đối với luật pháp và chính sách liên quan đến quyền của phụ nữ ở Nepal và Việt Nam. Nghiên cứu khẳng định rằng vai trò về giới, bảo thủ và thái độ không công bằng vẫn tồn tại ở cả hai quốc gia. Cần có các chương trình hoặc chiến dịch can thiệp toàn diện, dài hạn nhắm mục tiêu ở cấp quốc gia và địa phương và có tính đến các điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của nam giới có ảnh hưởng đến sở thích của họ. Mặc dù mức độ hiểu biết về luật pháp và chính sách liên quan đến bình đẳng giới là cao, rõ ràng cần phải thực thi nhiều hơn cùng với truyền thông hiệu quả không chỉ về luật pháp mà còn về các quy tắc cơ bản trong thực tiễn và phải được luật hóa.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2012-12-19
Type: Báo cáo
Extent: 98 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.