Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49613
Title: Domestic Violence prevention and response in Viet Nam
Other Titles: Phòng chống bạo lực gia đình tại Việt Nam
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Domestic violence prevention
Phòng chống bạo lực gia đình
Domestic violence
Bạo lực gia đình
Viet Nam
Abstract: Báo cáo này xác định các điểm mạnh và điểm yếu của mô hình can thiệp được thí điểm và phân tích xem mô hình hoặc các thành phần của mô hình có thể được nhân rộng trên toàn quốc hay không. Nó cũng cung cấp một định hướng chiến lược về đáp ứng GBV/DV tại Việt Nam, bao gồm thông tin sẽ giúp họ phát triển một mô hình can thiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội, văn hóa và chính trị hành chính Việt Nam.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2012-03-12
Type: Báo cáo
Extent: 36 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17. Domestic Violence prevention and response in Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.