Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49614
Title: By choice, not by chance - state of world population 2012
Other Titles: Do lựa chọn, không phải dựa vào may mắn - tình trạng dân số thế giới 2012
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Population
Dân số
Family Planning
Kế hoạch hóa gia đình
Policy
Chính sách
Abstract: Báo cáo được cấu trúc để trả lời các câu hỏi chính sau đây: Quyền cơ bản trong kế hoạch hóa gia đình là gì? Lợi ích và ai chưa thể thực hiện đầy đủ quyền lập kế hoạch hóa gia đình? Những lợi ích kinh tế và xã hội với kế hoạch hóa gia đình là gì? Ý nghĩa, chi phí của kế hoạch hóa gia đình là gì? Cộng đồng quốc tế nên làm gì để thực hiện quyền?
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2012-11-16
Type: Báo cáo
Extent: 140 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18. BY CHOICE, NOT BY CHANCE- state of world population 2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.