Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49615
Title: Ageing in the Twenty First Century: A celebration and a challenge
Other Titles: Lão hóa trong thế kỷ thứ hai mươi: Một điểm ghi nhớ và một thách thức
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Ageing
Lão hóa
Population ageing
Dân số già
Population
Dân số
Abstract: Báo cáo là sản phẩm của sự hợp tác của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế lớn hoạt động trong lĩnh vực già hóa dân số. Phân tích tình hình hiện tại của người già và đánh giá tiến bộ trong các chính sách và hành động của chính phủ và các bên liên quan khác kể từ Hội nghị Thế giới thứ hai để đáp ứng các cơ hội và thách thức của một thế giới già cỗi. Cung cấp nhiều ví dụ các chương trình đổi mới giải quyết thành công các vấn đề lão hóa và mối quan tâm của người già.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2012-03-10
2019-02-26
Type: Báo cáo
Extent: 192 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.