Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49616
Title: Ethnic groups in Viet Nam: An analysis of key indicators from the 2009 Viet Nam Population and Housing Census
Other Titles: Nhóm dân tộc ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chính từ Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Ethnic groups
Nhóm dân tộc
Mortality rates
Tỷ lệ tử
Fertility rates
Tỷ lệ sinh
Abstract: Báo cáo phân tích các chỉ số khác nhau bao gồm hồ sơ tuổi, giới tính và mô hình hôn nhân; tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử; trình độ học vấn và đào tạo kỹ thuật của từng dân tộc, bao gồm kết quả hoàn thành, kết quả chính và một loạt các chuyên khảo về điều tra dân số năm 2009. Các chỉ số khác đã được tổng hợp và tính toán từ dữ liệu gốc.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2012-05-22
Type: Báo cáo
Extent: 33 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20. Ethnic groups in Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.