Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49618
Title: The aging population in Viet Nam: Current status, prognosis, and possible policy responses
Other Titles: Dân số già ở Việt Nam: Hiện trạng, tiên lượng và các giải pháp về chính sách
Authors: UN Viet Nam
Keywords: The aging population
Dân số già
Population
Dân số
Policy
Chính sách
Abstract: Báo cáo này nhằm cung cấp một đánh giá toàn diện và phân tích các vấn đề liên quan và đưa ra các khuyến nghị dự kiến cho các chính sách đối với các vấn đề liên quan đến lão hóa trong những năm tới. Do giảm mạnh về khả năng sinh sản và tỷ lệ tử vong cũng như tăng tuổi thọ khi sinh, dân số cao tuổi ở Việt Nam đang tăng nhanh cả về số lượng tuyệt đối và tương đối. Dự báo dân số của Tổng cục Thống kê (GSO, 2010) cho thấy dân số cao tuổi (người từ 60 tuổi trở lên) tính theo phần trăm tổng dân số sẽ đạt 10% trong năm 2017, hoặc dân số Việt Nam sẽ tham gia vào cái gọi là giai đoạn lão hóa từ năm 2017 trở đi. Tương tự như sự gia tăng dân số nhanh chóng, già hóa dân số nhanh chóng tạo ra áp lực khác nhau đối với tăng trưởng kinh tế, cũng như về cơ sở hạ tầng và các dịch vụ bảo trợ xã hội.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-08-23
Type: Báo cáo
Extent: 68 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.