Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49619
Title: Fact Sheet on the Age and Sex Structure of Viet Nam's Population: Evidence from the 2009 Census
Other Titles: Bản thông tin về độ tuổi và cấu trúc giới tính của dân số Việt Nam: Bằng chứng từ Tổng điều tra dân số năm 2009
Authors: UN Viet Nam
Keywords: The age and sex structure
Độ tuổi và cấu trúc giới tính
Population
Dân số
Gender equality
Bình đẳng giới
Abstract: Dựa trên phân tích dữ liệu mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tại Việt Nam - bản thông tin này trình bày thông tin chính về tuổi và cấu trúc giới tính ở Việt Nam. Nó cũng phân tích một số chính sách và các khuyến nghị về cách Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội và vượt qua các hạn chế của động lực nhân khẩu học trong quốc gia đang quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và con người.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-06-20
Type: Báo cáo
Extent: 04 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.