Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49619
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued2011-06-20-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49619-
dc.description.abstractDựa trên phân tích dữ liệu mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tại Việt Nam - bản thông tin này trình bày thông tin chính về tuổi và cấu trúc giới tính ở Việt Nam. Nó cũng phân tích một số chính sách và các khuyến nghị về cách Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội và vượt qua các hạn chế của động lực nhân khẩu học trong quốc gia đang quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và con người.-
dc.format.extent04 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectThe age and sex structurevi
dc.subjectĐộ tuổi và cấu trúc giới tínhvi
dc.subjectPopulationvi
dc.subjectDân sốvi
dc.subjectGender equalityvi
dc.subjectBình đẳng giớivi
dc.titleFact Sheet on the Age and Sex Structure of Viet Nam's Population: Evidence from the 2009 Censusvi
dc.title.alternativeBản thông tin về độ tuổi và cấu trúc giới tính của dân số Việt Nam: Bằng chứng từ Tổng điều tra dân số năm 2009vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.