Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49620
Title: Fact Sheet on Education in Viet Nam: Evidence from the 2009 Census
Other Titles: Bản thông tin về giáo dục ở Việt Nam: Bằng chứng từ Tổng điều tra dân số năm 2009
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Population
Dân số
Viet Nam
Education
Giáo dục
Abstract: Bản thông tin này trình bày những điểm nổi bật chính của tình hình giáo dục và đào tạo hiện tại ở Việt Nam dựa trên Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 và các dữ liệu liên quan khác. Bằng cách phân tích dữ liệu này trong bối cảnh chính sách và pháp lý hiện tại, một loạt các khuyến nghị đã được phát triển để giúp Việt Nam giải quyết các lỗ hổng và chênh lệch đã được xác định trong giáo dục và đào tạo.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-06-20
Type: Bản thông tin
Extent: 04 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25. Fact Sheet on Education in Viet Nam Evidence from the 2009 Census.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 711,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.