Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49641
Title: Fact Sheet on Internal Migration in Viet Nam: Evidence from the 2009 Census
Other Titles: Bản thông tin về tình trạng di cư tại Việt Nam: Kết quả từ cuộc điều tra 2009
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Internal migration
Di cư trong nước
Migration
Di cư
Policy
Chính sách
Recommendations
Khuyến nghị
Abstract: Bản tin này trình bày những điểm nổi bật chính của tình hình hiện tại, xu hướng và đặc điểm của tình trạng di cư trong nước ở Việt Nam, dựa trên Tổng điều tra dân số và nhà ở gần đây nhất (2009). Nó cũng tóm tắt ý nghĩa về mặt chính sách và các khuyến nghị cho các chính sách liên quan đến di cư trong nước phù hợp tại Việt Nam
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-06-20
Type: Bản thông tin
Extent: 04 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.