Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49642
Title: Fact Sheet on Urbanization in Viet Nam: Evidence from the 2009 Census
Other Titles: Bản tin về đô thị hóa ở Việt Nam: Bằng chứng từ Tổng điều tra dân số năm 2009
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Urbanization situation
Hiện trạng đô thị hóa
Urbanization
Đô thị hóa
Policy
Chính sách
Recommendations
Khuyến nghị
Abstract: Dựa chủ yếu vào dữ liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, bản tin này trình bày những điểm nổi bật chính của tình hình đô thị hóa hiện nay ở Việt Nam. Bản tin cũng tóm tắt ý nghĩa các chính sách và các khuyến nghị về cách Việt Nam có thể giải quyết các thách thức khi đất nước đô thị hóa nhanh chóng.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-06-20
Type: Bản thông tin
Extent: 04 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.