Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49642
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued2011-06-20-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49642-
dc.description.abstractDựa chủ yếu vào dữ liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, bản tin này trình bày những điểm nổi bật chính của tình hình đô thị hóa hiện nay ở Việt Nam. Bản tin cũng tóm tắt ý nghĩa các chính sách và các khuyến nghị về cách Việt Nam có thể giải quyết các thách thức khi đất nước đô thị hóa nhanh chóng.-
dc.format.extent04 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectUrbanization situationvi
dc.subjectHiện trạng đô thị hóavi
dc.subjectUrbanizationvi
dc.subjectĐô thị hóavi
dc.subjectPolicyvi
dc.subjectChính sáchvi
dc.subjectRecommendationsvi
dc.subjectKhuyến nghịvi
dc.titleFact Sheet on Urbanization in Viet Nam: Evidence from the 2009 Censusvi
dc.title.alternativeBản tin về đô thị hóa ở Việt Nam: Bằng chứng từ Tổng điều tra dân số năm 2009vi
dc.typeBản thông tinvi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.