Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49679
Title: Some key indicators from the 2009 Viet Nam population and housing census
Other Titles: Chỉ số chính từ tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Population
Dân số
Housing
Nhà ở
Viet Nam
2009
Abstract: Ấn phẩm này bao gồm 56 chỉ số quan trọng nhất của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Việt Nam, bao gồm kết quả hoàn thành và kết quả mẫu mở rộng. Ấn phẩm cũng lưu ý rằng trong lần xuất hiện này, các kết quả mẫu mở rộng đã được thay đổi so với "kết quả mẫu" được phát hành vào tháng 12 năm 2009, và do đó chúng đã thay thế bằng thông tin tương ứng trong ấn phẩm này.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2019-3-4
Type: Báo cáo
Extent: 30 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.