Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49687
Title: Completed results of the 2009 Viet Nam population and housing census
Other Titles: Kết quả hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Population
Dân số
Housing
Nhà ở
Viet Nam
2009
Abstract: Báo cáo này chỉ ra ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở trung ương đã thực hiện nhiệm vụ tổng hợp và xuất bản báo cáo thứ tư này về Tổng điều tra dân số năm 2009 có tên là Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Hoàn thành kết quả. Báo cáo bao gồm 16 bảng chi tiết, trình bày những kết quả quan trọng nhất của Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 theo cấp hành chính.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2011-06-20
Type: Báo cáo
Extent: 903 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.