Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued2011-06-20-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49687-
dc.description.abstractBáo cáo này chỉ ra ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở trung ương đã thực hiện nhiệm vụ tổng hợp và xuất bản báo cáo thứ tư này về Tổng điều tra dân số năm 2009 có tên là Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Hoàn thành kết quả. Báo cáo bao gồm 16 bảng chi tiết, trình bày những kết quả quan trọng nhất của Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 theo cấp hành chính.-
dc.format.extent903 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectPopulationvi
dc.subjectDân sốvi
dc.subjectHousingvi
dc.subjectNhà ởvi
dc.subjectViet Namvi
dc.subject2009vi
dc.titleCompleted results of the 2009 Viet Nam population and housing censusvi
dc.title.alternativeKết quả hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.