Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued2011-06-20-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49689-
dc.description.abstractBáo cáo này bao gồm 4 phần: Phần I giải thích về thiết kế và triển khai điều tra dân số, và bao gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu quy trình thực hiện điều tra dân số. Chương 2 giải thích việc thiết kế, ước tính và đánh giá kết quả khảo sát mẫu điều tra dân số. Phần II bao gồm 7 chương tiếp theo trình bày các kết quả chính được suy ra từ khảo sát mẫu. Chương 3 mô tả các đặc điểm của quy mô và cấu trúc dân số. Chương 4 trình bày ước tính về khả năng sinh sản và Chương 5 về tỷ lệ tử vong. Chương 6 phân tích tình trạng di cư và đô thị hóa. Chương 7 đánh giá chất lượng dân số thông qua trình độ học vấn và trình độ đào tạo. Chương 8 phân tích các chỉ số liên quan đến lao động và việc làm. Chương 9 phân tích nhà ở và tiện nghi của các hộ gia đình. Phần III trình bày các bảng dữ liệu từ khảo sát mẫu. Phần IV chứa các phụ lục liên quan đến tổng điều tra, chẳng hạn như các khái niệm và định nghĩa được sử dụng trong tổng điều tra, mẫu điều tra dân số, phân bổ mẫu, lỗi tiêu chuẩn cho các chỉ số chính,-
dc.format.extent508 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectPopulationvi
dc.subjectDân sốvi
dc.subjectHousingvi
dc.subjectNhà ởvi
dc.subjectViet Namvi
dc.subject2009vi
dc.titleMajor findings of the 2009 Viet Nam population and housing censusvi
dc.title.alternativeNhững phát hiện chính của Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.