Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49698
Title: Nguyên tắc giới hạn quyền trong các bản Hiến pháp Việt Nam
Authors: Trần Thái Dương
Keywords: HIến pháp
Nguyên tắc giới hạn quyền
Giới hạn quyền
Hạn chế quyền
Việt Nam
Abstract: Quan niệm nguyên tác giới hạn quyền (quyền con người, quyền cơ bản cùa công dân) trong Hiến pháp theo nghĩa rộng gồm nguyên tắc chung về sự giới hạn đối với các quyền và nguyên tắc về sự giới hạn đối với mỗi quyền cụ thể được xác lập khi ghi nhận quyền, tác giả đã khảo cứu, so sánh sự thể hiện nguyên tấc giới hạn quyền trong 5 bản Hiến pháp từ Hiến pháp năm 1946 đén Hiến pháp năm 2013, đưa ra nhận xét và kiến nghị về nguyên tấc giới hạn quyền trong Hiến pháp Việt Nam.
Issue Date: 2018-6
Type: Bài trích
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 13(365) T6/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • B1-NCLP13.18-Nguyen tac gioi han quyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.