Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49743
Title: Youth participation in national parliaments: 2018
Other Titles: Sự tham gia của thanh niên vào nghị viện quốc gia: 2018
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Youth participation
Sự tham gia của thanh niên
National parliaments
Nghị viện quốc gia
Gender
Giới tính
Abstract: Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật về tỷ lệ phần trăm và giới tính của các nghị sĩ trong độ tuổi 30, 40 và 45, cũng như những thông tin mới nhất về cơ chế đặc biệt được thiết kế để khuyến khích hoặc tăng cường sự tham gia của những người trẻ tuổi vào nghị viện.
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 19 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22. Youth participation in national parliaments.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.