Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49744
Title: Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe
Other Titles: Chủ nghĩa phân biệt giới tính, quấy rối và bạo lực đối với phụ nữ tại các nghị viện ở châu Âu
Authors: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Keywords: Sexism
Chủ nghĩa phân biệt giới tính
Harassment
Quấy rối tình dục
Violence
Bạo lực
Parliaments in Europe
Nghị viện Châu Âu
Abstract: Nghiên cứu khu vực này tìm cách lấy những phát hiện ban đầu của một báo cáo IPU năm 2016, đặc biệt tập trung vào tình hình tại các nghị viện ở Châu Âu. Đó là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa IPU và Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu (PACE), và là nghiên cứu đầu tiên trong một loạt các nghiên cứu khu vực mà IPU muốn tiến hành về chủ đề này. Nghiên cứu cũng mở rộng phạm vi nghiên cứu bao gồm quấy rối và bạo lực phụ nữ tại các nghị viện ở Châu Âu
Publisher: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang; pdf
Method: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Language: en
Right: Inter-Parliamentary Union (IPU)
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.